Lyrics

Song and lyrics search enginelyrics | Lyrics Land

Yabanci lyrics

Songs with yabanci lyrics all the songs about yabanci. Get a list of all the new and old songs with lyrics of yabanci directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

Bir Yabanci Gibi - Ajda Pekkan

... ? söylendi de bitti mi Kök topraktan ayr?lamaz derdin Söküp att?n m? yoksa sevgimi Gidiyorsun bir yabanc? gibi Elinde paramparça an?lar Bir yanda hiç ya?anmam?? sanki Harcanan savrulan y?llar Hasret ...

İki Yabancı - Ajda Pekkan

... ?? gitmi? buluta Karanl?klarda a??klar hep yanyana Neden geceyi hep seçiyorlar Yabanc?lar karanl?kta elele sevi?iyorlar Iki yabanc? gözler birle?mi? ?ki yabanc? kalpler sözle?mi? ?ki yabanc? gölgelere sinmi? A?k?n gözü kör ya geceninki Saklan?yorlar yar?na ...

İki Yabancı - Teoman

... ?mda Oyuncular sanki biziz Mutsuzuz ikimiziz Kimi a?klar hiç bitmezmi?, Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz ?ki yabanc? iki yabanc? Birlikte ama yaln?z ?ki yabanc?y?z Hani o güne?in bat??? Bizi tanr?ya inand?r??? ?u an o ak?am akl?mda Ama çok ...

Advertisement

Yabancılar - Whisky

... bitirdi Kalmad? bir dü?ünce Kar?? koyamazd?m böyle bir güce Kap?ld?m gidiyorum ?imdi bende Bir yabanc? gibi Kayan bir y?ld?z oldum Uzay?n sonsuzunda tek ba??ma Durup dinlenmeden uçtum Ben bo? ...

İki Yeni Yabancı - Gökhan Özen

... yana baksam olmaz Seni gördü?üm yerde konu?acak sözüm yok,eski cümleler nerede? ?ki yeni yabanc? dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et Ben de severim belki yerine,evli ...

Yabanci - Haluk Levent

... ya?ad?m böyle bildim ben Dü?tüm yoluna çok uzaklara Bir yar?m nefes u?runa Sen bir yabanc? ürkektin bana Kaf da??n?n ard?nda

Geçmiyor Günler - Ahmet Kaya

... eski sevdalar Gözümde dereler ba?lar Aynadan hayalin a?lar Geçmiyor günler geçmiyor Yan?mda yatan yabanc? Her söz zehir gibi ac? Bütün dertlerin en gücü Geçmiyor günler geçmiyor.

Hiçbir Şeyimsin - Ahmet Kaya

... ki nesin Ne çok c??l?klar?n silemedi?i Zaten yok bir tren penceresinde Sen benim hiçbir ?eyimsin Yabanc? bir ?ark? gibi yar?m Ya?murlu bir a?aç gibi ?slak Hiç kimse misin bilmem ki nesin ...

Advertisement

Sevemezsin - Ahmet Kaya

Deli dolu bir ak?am Vakit ayr?l?k Saatler yanl?zl??a dönüyor ma?rur Yabanc? dü?ler kalm?? dünden geriye Yürekler pi?manl??a çarp?yor ma?rur Ad?m? anamazs?n, yoluma ç?kamazs?n ...

Yalancı Ayrılık - Ahmet Kaya

... ç silinmedi E?i?imdeki ayak izin, hergün geli?in Gözlerimce gidi?in hiç bilinmedi. Vars?n böyle geçsin yabanc? günler Vars?n can?m? yaks?n yine yaln?zl?k Seninle doluyken bakt???m dünler Y?kar m? sand?n beni bu ...

Asla - Ajda Pekkan

... Yolunu kaybetmi? gibi sensiz Soka??ndan geçiyordum Daha birkaç gece önce I??klar sönmü?tü yine Bir yabanc?n?n pe?inden Ko?tum bir keresinde Sevgilim diye diye Asla Asla deme asla Asla Asla ...

Ben Bir Köylü Kızıyım - Ajda Pekkan

... Kalbimi çald? gitti Beni böyle mahvetti. Yaln?z kald?m gurbette A?k?n hala dillerde A?lar?m ben halime Bu yabanc? illerde. Hiçkimsem yok yaln?z?m Tek dostumdur bu saz?m Onu çalar söylerim Ondan derman beklerim.

Hancı - Ajda Pekkan

... ser yava? yava? Aman karanl??? görmesin gözüm Perdeleri ger yava? yava? Garibim her yer bana yabanc? Dertliyim çekinme doldur hanc? Önce k?m?ldar hafif bir sanc? Ayr?l?k sonradan der yava? yava? Bende ...

Advertisement

Her Yasin Bir Güzelligi Var - Ajda Pekkan

Sisli gözlerin dalm?? uzaklara Darg?n gibisin insanlara Yabanc?s?n sanki geçti?in sokaklara Tozlu çapra??k yollara. Geçerken yan?mdan o an tan?mad?n beni Hat? ...

Kendi Kendimle Ben - Ajda Pekkan

Yýllardýr yabancý gibi Yaþadým benliðimle ben Anlaþmadým bir gün bile Aþk yüzünden Kendi kendimle ben Dost oldum ...

Nasılsın İyi Misin - Ajda Pekkan

... Tri lay lay li tri lay lay la Nas?ls?n iyi misin Sorarsam söyler misin Yabanc? sen kimsin Ça??rsam gelir misin Tri lay lay li tri lay lay li Tri lay ...

Sensiz Yıllarda - Ajda Pekkan

... ?tim seni Ta?t? gözya??m Kar??t? ya?mura Bensizdin y?llarca Sen neyi arad?n Sevgiyi buldun mu Yabanc? kollarda Mutlu oldun mu Sensiz y?llarda ya?ad?m sanma Sensiz y?llarda unutmad?m seni Sensiz y?llarda ...

Yok (Ne) - Ajda Pekkan

Yok Neden o a?k yok Anla?am?yorduk Bak??m?yorduk bile Yok Payla?am?yorduk Hayallerim solgun Yabanc? olduk i?te Yok Tenimde kokun yok Rüyalar?mda sen Sanki hep benimlesin benimle Yok Art?k o ...

Advertisement

Çapkın Satıcı - Ajda Pekkan

... güldüm bilmem o tatl? sözlere Nas?l kand?m birden o ye?il gözlere Güne? gibi çarpt? bak?nca yabanc? Halimden anlad? Soramad?m ona nerden geldin diye Hiç sormadan bana girdi kalbime Ben melek sand?m ...

Ömür Boyu - Ajda Pekkan

... onla dolu Fýrtýnalar kasýrgalar, ayrýlýklar barýþmalar Aþkýmýzýn karþýsýnda gelip geçer Üzüntüler suskunluklar, dargýnlýklar piþmanlýklar Aþkýmýza yabancý duygular Gizlisi saklýsý yok ki bu sevdamýzýn Ayrýsý gayrýsý yok ki þu dünyamýzýn Her anýyla yaþanan ...

İnanmam - Ajda Pekkan

... olamaz inanmam Bu yollar bu ç?kmaz kaderim mi Yan?mda a?layan ses benim mi ?u giden yabanc? sevgilim mi ?nanmam olamaz inanmam Birden nas?l oldu de?i?ti Her?ey bir ba?ka ...

Işığa Doğru - Ayna

... ?lma Cahil Oltas?na (Dur Bula?ma Cahil Korkusuna) Dost De?il Dü?man De?il Yabanc?yla Konu?ma Dur Oturma Kurtlar Sofras?na I???a Do?ru Hadi Eller Havaya ?nlesin Yer ...

Seninle Ben - Ayna

Seninle ben bu öykünün ,kaybeden iki kahraman?y?z, Seninle ben caddelerde sokaklarda iki garip yabanc?y?z. A?lamam ard?ndan a?lamam ard?ndan Ya?lar neyi de?i?tirir? A?lamam ard?ndan a?lamam ...

Advertisement

Başımın Tatlı Belası - Aşkın Nur Yengi

... ç yere dar?ld?k Biz seninle bir bütünüz ?stesek de kopamay?z Bir bedende can gibiyiz Biz yabanc? olamay?z Heves olsan çoktan geçer Arzu olsan çoktan biter, Bence bu a?k böyle gelmi? Bundan sonra ...

Affet Beni - Barış Manço

... beni Yalvar?r?m soru sorma Verilecek cevab?m yok suç bende Affet affet beni Kendi evimde bir yabanc? gibi Ç?kt?m a??r a??r merdivenleri Kap?y? çalmaya cesaretim yok Sana döndüm yine biliyorum suç bende Affet beni ...

Beyaz Atli Prens - Bengü

Elle tutulur bir gerekçe göster Bende kabullenip boyun bükerim Sahiplendi seni yedi kat eller Yabanc? sayar kendimi çeker giderim Belli ki sana de?ilmi? a?k?m Beyaz atl? prens yaratm?? akl?m Kalp k?r?p a? ...

Sensiz Meyve Soyar Mıyım? - Bengü

Kim dediyse sana yalan söylemi? Belli ki bizi ay?rmak istemi? Ta? olur dokunamam yabanc? bir ele T?kal?d?r burnum ba?ka bir güle Sen beni bugün mü tan?yorsun Bo? yere ...

Beyazin Şarkısı - Bülent Ortaçgil

... Prensesler ve prensler Hiç bir zaman gelmediler Birini beklemek en kolay i? ki ?ncinmesinler Bedenimiz bize yabanc? Yasaklar?m?z var susulan A?k?m?z basite indirgenmesin ki Utanmas?nlar Kimi de?i?tirmeyi bilmezdi Kimi zaten hiç ...

Advertisement

Tayyar Ahmet'in Sonsuz Sayılı Günleri - Büyük Ev Ablukada

... . Tophanede bir evde Uyand? tayyar ahmet Yan?nda meçhul abla Garabet mi garabet. Dayad? a?z?n? muslu?a Yabanc?y?m buraya bu kusmu?a Dedi Kuyuya dü?mü? it gibi Tela?l? aptal bitkinim Ama yine gelir beni bulur ...

Külüstür Adam - Cem Bezeyiş

Hayat istedi?im gibi gitmiyor Bugün her?eye yabanc?y?m Seni sevmem sana yetmiyor Ç?kmazlar içindeyim Saatlerim günlere uymuyor ?çim benden h?zl? geçiyor Hiçbir ?ey ...

Fark Var - Ceza

... benim aramda irice bir, fark var iyiyle kötü aras?nda duran uzakla?t?kça uzakla??r insanlar yabanc?la?t?, ortamlar yabanile?ti, kelamlar acayiple?ti, sayg?ysa çölde bir yerde her dilde bir a?k ? ...

Gül Kurusu - Levent Yüksel

Gülkurusu yabansar?s? Dokundukça uzakla??yor Art?k yabanc? birisi Dün bütün dün bugün ancak yar?s? Ne yaparsan yap ya?anm?yor ?lk a?klar ...

Beni Benimle Bırak - MaNga

... ?unu al Hepsini alda Beni benimle b?rak Beni benimle bu cehennemde Ruhum senden çok uzak Yabanc?y?m senin cennetine Al, bu dünya al senin olsun Ne olur benden art?k uzak dur Bir ...

Advertisement

Üryan Geldim - MaNga

... kendine taparken sýkýlýp durdum ayný bedenden Kimimize düþman kimimize dostken ölümden bile korkmadým Attým kendimi yabancý kollara, inanýp durdum boþ dualara Þeytaný haktan, düþmaný dosttan, hayrý da þerden ayýramaz oldum Bir ...

Gece - Mor Ve Ötesi

B?kt?m art?k susmaktan Bunca y?l seninle geçti Bir çift lafa muhtac?z ?ki yabanc? gibi Saat gece üç olmu? Kap?nda ben Ben yokum sanki ?imdi gerçe?i söyle Sonra yap ...

Sen Varsın Orada - Moğollar

... ?n orada Saklar?m gözümde güzelli?ini Her neye bakarsam sen vars?n orada Kalbimde gizlerim muhabbetini Koymam yabanc?y? sen vars?n orada Çe?itli çiçekler ye?il yapraklar Renkler içinde nak??n? saklar Karanl?k geceler ayd?n ? ...

Gitti - Müslüm Gürses

?çimde özlemin bitmeden daha Gönlümü kedere b?rak?p gitti Ne ho?çakal dedi ne de elveda Yabanc?lar gibi b?rak?p gitti Gitmeseydi onun kulu olurdum Çi?neyip geçti?i yolu olurdum Bir ömür a?k?yla ...

7'N Bitirdin - Nazan Öncel

... bir çýkýyorum Beni baþka biri keser mi kesmez Bu da bir gün geçer mi geçmez Yabancý yataklarda Uyumaya mý alýþayým Elimden geldiði kadar Yaþamaya mý calýþayým Beni yedin bitirdin Kýrdýn geçirdin Böyle bitirdin ...

Advertisement

Aşkım Baksana Bana - Nazan Öncel

... dü?ün ooo nerde Hastaland?m gelmedin Göbek yapt?m görmedin Sordum cevap vermedin ya ya Frans?z kald?n bana Yabanc? olduk sonra Bir ihtimal sevmedin ya ya A?k?m baksana bana A?k?m A?k?m a?lar?m ama A?k?m Yat kalk hep beni dü?ün ...

Demirden Leblebi - Nazan Öncel

... Senin kizin hayatla Iste böyle tanisti Baba ne demek anne Bu kelime bana inan çok yabanci Çok üzgünüm çok Çok ne kadar az bir laf Hiçbirseyi anlatmaya yetmiyor Gözyaslarini sakla Ben ...

New lyrics