Lyrics

Lyrics AOKI DOKUGAN by Onmyouza lyrics

View lyrics AOKI DOKUGAN by Onmyouza Listen to AOKI DOKUGAN online free. Best songs by Onmyouza. Browse songs similar to AOKI DOKUGAN using our search engine.

Advertisement

Sare ni motsure shi itori Taga sugui to are Toori nakushita kari motsura Tada onore wo kakete Aragau wa kegare naki kami no mana nokosu Tame Shirai no eni shite tomu Utaru woku yuru matoi Soba fujin no sage Katawari mo nakushi oki nara Mouo kokoro wa iranu Aragau wa samare naru nami no mada atenu tame Owari wo senshite tatsu Sashi ayasu aka ni no azayanu kurure nai Kana sayume no akashi Nani wo kawo nashi Noware yuku nozo mazanu kanage ni ni tana Subemo naku Ooo uuu aaa tai ga no yami sakemi mo kasuredo Kumoe naki kono aoki manazashi wo ima tsuki Ni kae Kiku mano kinshite abakaru

View the video clip of lyrics AOKI DOKUGAN by Onmyouza for free online in high quality.. Listen to AOKI DOKUGAN online free. Best songs by Onmyouza. Browse songs similar to AOKI DOKUGAN using our search engine.

Advertisement
Wait a moment while we load the video.
Advertisement

New lyrics