Lyrics

Bet kur tad vecais b lyrics

Songs with bet kur tad vecais b lyrics all the songs about bet kur tad vecais b. Get a list of all the new and old songs with lyrics of bet kur tad vecais b directly from our search engine and listen them online.

Advertisement

11.Septembris - Labvēlīgais Tips Play

... , tu skrien no punkta A uz C, Bet kur tad vecais B? Tas sen jau gar?m Skrien, tu skrien, tu vienm?r kaut kur b?dz K? Tit?niks no aisberga uz m?j?m Skrien, tu skrien no punkta A uz C, Bet kur tad vecais B? Tas sen jau gar?m.

11.Septembris - Labvēlīgais Tips Play

... , tu skrien no punkta A uz C, Bet kur tad vecais B? Tas sen jau gar?m Skrien, tu skrien, tu vienm?r kaut kur b?dz K? Tit?niks no aisberga uz m?j?m Skrien, tu skrien no punkta A uz C, Bet kur tad vecais B? Tas sen jau gar?m.

Kā Tevi Sauc - Labvēlīgais Tips

... sauc?) (Bet k? tad tevi sauc?) (K? tevi sauc?) (Bet k? tad tevi sauc?) (K? tevi sauc?) (Bet k? tad tevi sauc?) (K? tevi sauc?) (Bet k? tad tevi sauc?) (K? tevi sauc?) (Bet k? tad tevi sauc?) (K? tevi sauc?) (Bet k? tad tevi sauc?) (K? tevi sauc?) (Bet k? tad tevi ...

Advertisement

Čiekurs - Egles Dēls - Labvēlīgais Tips Play

... ?s sadosies, Un ap stumbru apk?rt ies. Tad tu v?l p?c gadiem simtiem, Varb?t pat p?c t?ksto?iem, Teiksi savam ?iekuram: D?ls, nedod sevi v?veram! Bet kur? gan m?su me?? galvenais? M?s skaidri zin?m - ?iekurs egles d?ls. Bet nevis kaut k?ds l?cis spalvainais, Ne ...

Bailes Par Ziņģi - Līvi Play

... bail, ka iz sird?m, Ka iz sird?m s?rti ko?aj?m N?tres it visas izraus. Un kur tad tu muksi, Kur tu muksi, zi???t manu, Pils?tas mei?a as?. Piedz. 2x Ai, dieva dotajiem, Ai, dieva ...

Zābaku Dziesma - Līvi

Daudz z?baku pa zemi staig? Un manai zemei dikti s?p Daudz z?baku pa manu zemi staig? Bet ko t?ds z?baks zin no s?p?m Tas nedom?, bet virs? k?pj Tie smagi k?pj un k?pj uz ?n?m Uz ?n?m, kuras no mums kr?t Kaut su?i ...

Lidmašīnas - Prāta Vētra Play

... tu (uu), arii tu (uu)! Bet kur ir mana lidmasina, Kur ir mana lidmasina, Kur ir mana lidmasina, kur taa ir? Bet kur ir mana lidmasina, Kur ir mana lidmasina, Kur ir mana lidmasina, kur taa ir? Esam mes skaisti ...

Tur Kaut Kam Ir Jābūt - Prāta Vētra Play

... ?st te, t? var iebraukt gr?st? K?ds man teica, ka ?sti nav ko l?st te Bet vai tad t? ir lieta st?v?t uz vietas Tas jau ir tas pats, kas atpaka? iet Virz?mies ...

Advertisement

Viss Ir Tieši Tā Kā Tu Vēlies - Prāta Vētra Play

... Tu visu t?pat nesasniegsi. Uz pasaules ir pieci miljardi t?du k? es, Bet es esmu viens. J?, j?, atz?stu, egoists, m???, Bet vai tad, vai tad t?ds nav ikviens? Vai tad t?ds nav ikviens? Kas bijis, tas bijis, Es esmu atv?rts, kad ...

Padaryta Dar Viena - Skamp Play

... - a? sumok?siu milijon?! Sex turistai, kaip ateina, taip i?eina, Suka savo vair? vis? laik? ? kair?, Bet kur bet k? tempiasi ? lov? vos tik apsidair?, Ki?a savo stov? kol jus girdit ?it? dain?. Visada sakiau, ...

Skraidančio Dramblio Klausimai Dviem Silkėm - Vytautas Kernagis Play

... mirusio: "Kuo plyta nuo dvira?io skiriasi?" ?lipo dvi silk?s ? obel? Kaip gera tur?t automobil? Bet kur va?iuot su juo, kas atsakys man? Pasiuto varna pama?ius ta ma?in? Turiu ...

Skraidančio Dramblio Klausimas Dviem Silkėms - Vytautas Kernagis Play

... mirusio: "Kuo plyta nuo dvira?io skiriasi?" ?lipo dvi silk?s ? obel? Kaip gera tur?t automobil? Bet kur va?iuot su juo, kas atsakys man? Pasiuto varna pama?ius ta ma?in? Turiu ...

Kurš Neko Nedara - Labvēlīgais Tips Play

... ? neko nedara, kur? neko nedara Kur? neko nedara, tam j?dom? Kur? neko nedara, kur? neko nedara Kur? neko nedara, tam j?dom? Jau prov?ts b?t par atsl?dznieku Par sargu centr?lcietum? Bet nedod dievs par pa?arnieku Tad lab?k dziedu ...

Advertisement

Tu Ej, Kur Gribi - Labvēlīgais Tips Play

... m?jas, tur ir krasts Tur te?tris, ko saucam m?s par dz?vi Bet ?sten?b? viss tik relat?vi Varb?t ir starpbr?dis, varb?t ir akts Tu ej, kur gribi, es palik?u tepat Caur taviem ?rk??iem uz zvaigzn?m veras skats ...

Vecais Gailis - Labvēlīgais Tips Play

... ? bij' pretimn?ko?a R?ta agrum?, piln? ska?um? Vecais gailis miegu baida vis? pagast? R?ta agrum?, piln? ska?um? Vecais gailis miegu baida vis? pagast? Ce?u, kas laktas garum?, Aiziet t? vista p?d?j? Bet varb?t tom?r atn?ks citas nevis k?pin?t?s, Un ...

ME ACUERDO (EN LETON) - Louis Enrique Play

... c??a v?l var?tu justies un ir ?oti labi, ka tas ir neiesp?jami, bet man turpin?s manu j?tas ?odien tiecas savu dz?vi r?t b?s mekl?t ce?u uz izeju, tad Es iesl?gt apburto apli Es atk?pies no t?, kas var?tu b?t tik ...

Brālīt, Redīss - Līvi

... ?l?t skarbi, Dari manu veiktu darbu Divi duri darbi?u, Pal?g? sauc t?rpi?u Nezinu k? iek?? k?ps, Bet tu b?si gl?bts! Vai tad tev jau t?rpi?? ir? Vai tad tev jau t?rpi?? ir? Dzirdi k? pukst t?rpa sirds? Dzirdi k? pukst t?rpa sirds? Dzirdi ...

Vecais Mums Ir Laimējies - Līvi

... esi dzimis ?eit, tev ir laim?jies! Un no ??s vietas m?su dv?seles debes?s ies, Vecais, mums ir laim?jies! K? ska?i sauc, t? v?l ska??k sauc Mums tik daudz v?l ?aj? viet? j?nojauc! K? ska?i ...

Advertisement

Kam - Pelenai Play

... ), ne? mane kai esi Mano ?irdy Lyg paklyd? laivai Mes jausm? r?ke Ie?kojom kranto kur prisiglaust Lik? ?aizdas ?irdy Skauda tau ir man Negaliu pamir?t tav?s (Tad pamir?ki mane) Nes pamir??iau save Mano saule

Kam? - Pelenai Play

... ), ne? mane kai esi Mano ?irdy Lyg paklyd? laivai Mes jausm? r?ke Ie?kojom kranto kur prisiglaust Lik? ?aizdas ?irdy Skauda tau ir man Negaliu pamir?t tav?s (Tad pamir?ki mane) Nes pamir??iau save Mano saule

13. Janvāris - Prāta Vētra

... , lai var?tu lidot. Tom?r Tu augst?k k? es, K?ds no mums grib?s piek?auties tuv?k. Bet tuv?k mums abiem b?s v?j?, v?j? T?t, k?p?c ?odien es j?tos tik sve?s? K?p?c ?odien es j?tos tik sve?s? Pagriezu galvu ...

Ai Nu Lai - Prāta Vētra

... saucam t?s Un saucam t?s ?Ai nu lai, ai nu lai, ai nu lai, ai nu lai? Tad v?l ir t?das vietas Kur no av?z?m nav j?uzzin par to, k? iet Ja l?dz turienei tiec Zi?as neaizsniedz T? m?s sprie? ...

Ar Kreiso Kāju - Prāta Vētra

... ? Neej tur! Neej tur! Kur? Tev pat?k teleskopi, Man pat?k citi kr?mi. Mums katram sava saule, Zem kuras cepin?ties Un iedegums tik vienm?r?gas, Ka nav skaidrs, kas tad ir tavs t?vs Bet varat nesatraukties Viss paliek sav ...

Advertisement

Dārznieks - Prāta Vētra

... mans d?rzs, D?rznieku tik daudz, ka vai nepr?ts Kur ir t?da m?ja Kur ir t?ds d?rzs Kur k?ds d?rznieks jau nemitin?s? K? lai priec?jas bez tevis? Vilcienos un stadionos Varu pier?d?t pats sevi Bet vai tas b?tu vajadz?gs?

Es Jau Nāku - Prāta Vētra

Kaut kur tur, kur var uguni kurt Ir tum?s, un gu?u viens bez l?p?m Muktu prom, bet t?s atmi?as tur Par to, k? kop? aizmig?m k?p?s Un k? viens otru m?s tur?j?m Tik cie?i l?dz mums pirksti k?uva zili Tad vien? mirkl? viss, ko m?r?j?m Sabruka k? ...

Galvā Tikai Sievietes - Prāta Vētra Play

... ?? Var palikt traks k? gribas sievietes, Nedarbus un m?las valsi Lai piedod, kas par mani t? nedom?, Bet vakars n?k un gribas dauz?ties K? tev liekas, vai man piest?v, Laist pa kreisi t? ka prieks? ...

Ja Tu Esi Mans Prezidents - Prāta Vētra Play

... ?s ne cig?ru, ne auto, nek?, Tur dz?vos sirdis, kur?m nav ko m?l?t. Es nezinu k?ds ir tavs tot?ms, Vai tev gar?o piens vai zeme?u kr?ms, Bet ja tu esi mans prezidents, ?er mani ciet, Tu esi t?ds ...

Kur Milzu Kalni Liekas Mazi - Prāta Vētra Play

... nav nosl?pumiem gala? Tur, kur dz?vi skat?t var no malas Un kur saulriets satiek j?ru? Tur, kur milzu kalni liekas mazi Kas bijis un kas v?l b?s V?l n?ks rokenrols un v?l b?s bl?zs Bet noz?me ir tikai tam Tam ce ...

Advertisement

Manās Atmiņās Tas Viss Vēl Ir Dzīvs - Prāta Vētra Play

... Man?s atmi??s tas viss v?l ir dz?vs Daudz reizes m?ness dils Un saule r?tos aus?s Bet iel?s ilgi v?l skan?s smiekli un balsis Bez elpas skr?j?m Mums ce?? bij' br?vs Mums ...

Par Podu - Prāta Vētra Play

... v?l uz l?p?m piens Vai m?c?t var un spriest Par to vai katrs pagrieziens Ir tas, kur iek?? griezt? Hm.. t?tad pod? bij lati, kas Atim tas pat?k Bet pirms palaist zirgu No priekiem tik ?irgts Vi?? aps?d?s mirkli pasap?ot k?: Vi?? pa ...

Pilsētas Ugunis - Prāta Vētra Play

... t?m cauri Tu nezini daudz, Bet kaut ko nojaut Lok?los tum?os S?k palikt par ?auru Sen jau ir sak?rtots viss Ja sauc ?bravo?, tad j?dzied uz ?bis? Tu prasi, kur? es b??u pus?? Es b??u taj?, kur lielgabali klus? Pils?ta ...

Vakardienas Trakums - Prāta Vētra Play

... t? mums visiem te iet Es esmu dzimis p?l? Kur saule nenoriet Un ?aj? staru k?l? Tas viss man aizmirsties liek Aizmirsties liek Aizmirsties liek Bet, ja n?, tad atkal j?b?t man te - Starp debes?m un sav?m r?t?m Kur dom?s plos?s likte?a v?j? Tas mani dzen un ...

Ten, Kur Sapnai - Sel Play

... ? negaliu atpl??t nuo jos aki? Visk? atiduo?iau u? jos pla?takos most? Bet jo nelaukdamas a? pats prieinu Prajuokinu i?tar?s filmuose gird?t? fraz?: "Man atrodo, a? jus jau ka?kur ma?iau" Jau mano ?od?iai dav? m?s? pokalbiui prad?i? Mes viens prie ...

New lyrics